SUSHI BAR APPETIZER

01. Salmon Roses (Salmon, Tobiko with Mayo) $7.50
02. Sakura Salmon Salad Maki
(Salmon Wrapped Around Tobiko, Avocado, Cucumber)
$7.50
03. Salmon Ginger & Wasabi Maki
(Salmon Wrapped Around, Ginger, Wasabi)
$7.50
04. Salmon Cucumber Salad Maki
(Salmon Avocado, Crab Meat ,Tobiko Wrapped with Cucumber, Mayo)
$7.50
05. Spicy Salmon Sashimi
(Chopped Salmon Mixed Spicy Mayo, Avocado, Green Onion, Tempura Bits, Tobiko)
$7.50
06. Spicy Tuna Sashimi
(Chopped Tuna Mixed Spicy Mayo, Avocado, Green Onion, Tempura Bits, Tobiko)
$8.50
07. Tuna Tataki (Seared Tuna with Pouzu Sauce) $8.50
08. Beef Sashimi
(Seared Beef with Pouzu Sauce)
$8.50
09. Sushi Appetizer
(Salmon, Tuna, Butter Fish, Tai, Shrimp, Surf Clam)
$8.95
10. Sashimi Appetizer
(2pcs of Salmon, Tuna, Tai)
$8.95
11. Sushi Pizza
(6pcs of Crispy Rice Base, Tabiko, Mayo, Onion. Choice of Salmon, Tuna, BBQ Eel, Spicy Salmon, Spicy Tuna or Spicy Crab)
$8.50